Zasady rekrutacji do klasy I w roku szkolnym 2014/2015

1. O przyjęcie do Szkoły mogą ubiegać się Uczniowie, którzy na koniec kl. V oraz w I półroczu kl. VI uzyskali min. dobre zachowanie i średnią ocen powyżej 4,0 (obliczanych według zasad podanych w punkcie 5).

2. Ubiegając się o przyjęcie do klasy I należy złożyć następujące dokumenty:
• kwestionariusz osobowy Ucznia,
• skrócony odpis aktu urodzenia,
• dwa zdjęcia legitymacyjne oraz w formie elektronicznej (format jpg, png, gif, bmp),
• świadectwo ukończenia klasy piątej szkoły podstawowej,
• wykaz wszystkich ocen uzyskanych przez Ucznia na koniec I semestru klasy szóstej,
• dyplomy i inne dokumenty świadczące o osiągnięciach ucznia (naukowych, artystycznych lub sportowych) z klas IV – VI,
• opinię od Ks. Proboszcza.

3. Dokumenty składają oboje Rodzice (prawni opiekunowie) wraz z Kandydatem. Termin należy uzgodnić telefonicznie z sekretariatem Szkoły.

4. Lista osób przyjętych w poczet uczniów Szkoły zostanie ogłoszona 10 maja na stronie internetowej (www.dobregimnazjum.pl).

5. Oceny ze świadectwa klasy V i z półrocza klasy VI z następujących przedmiotów:
• język polski,
• matematyka,
• język obcy nowożytny,
• historia,
• religia
oraz zachowania mają w średniej ważonej potrójne znaczenie. Średnia wyliczana jest do dwóch miejsc po przecinku.

6. O przyjęciu do klasy z poszerzonym językiem angielskim decydują wyniki testu językowego. Test odbędzie się 17 maja o godz. 10.00 w budynku szkoły. Nie ma możliwości zdawania testu w innym terminie.

7. Pierwszeństwo przyjęcia może mieć Rodzeństwo uczęszczających do naszej szkoły, Absolwentów oraz Kandydaci spełniający kryteria naboru, a zaangażowani w działalność duszpasterską swojej parafii.

8. 28. czerwca Kandydaci potwierdzą w sekretariacie Szkoły wolę podjęcia nauki przez złożenie oryginału świadectwa klasy VI oraz dokonanie wpłaty na strój szkolny. Wpłata nie zostanie zwrócona w przypadku wycofania przez Rodziców dokumentów po złożeniu przez Szkołę zamówienia. Brak potwierdzenia spowoduje skreślenie Dziecka z listy uczniów.

9. Organ prowadzący zastrzega sobie prawo dysponowania sześcioma miejscami. W przypadku braku miejsc w wybranej grupie językowej Uczeń może zostać przydzielony do nauki innego języka.

10. Podanie w kwestionariuszu osobowym Kandydata informacji niezgodnych z prawdą powoduje zmianę decyzji dotyczącej przyjęcia Ucznia.

11. Terminy przyjmowania dokumentów oraz inne terminy związane z naborem dostępne będą na stronie internetowej Szkoły.